دکتر پوریا شاه علی

دانشجو دکتری مهندسی هوا و فضا دانشگاه صنعتی شریف

عضو بنیاد ملی نخبگان