دکتر حسن عباسی

دانشجو دکتر مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

رتبه ۸ دکتری

رتبه ۱۲ کارشناسی ارشد

مدرس دروس ریاضی و فیزیک کنکور

مدرس دروس پایه و تخصصی مهندسی برق

عضو بنیاد ملی نخبگان