آزمون خود دلسوزی فرم کوتاه(SCF-SF)


خواهشمندیم با دقت کافی به سوالات زیر پاسخ دهید تا ما را در ارتقای کیفیت کارگاههای یاری کنید.

1. وقتی در یک مسئله مهم شکست میخورم، همه وجودم را احساس حقارت در بر می گیرد.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

2. سعی میکنم نسبت به آن بخشهایی از شخصیتم که آنها را دوست ندارم، صبور باشم و آنها را بفهمم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

3. وقتی اتفاق دردناکی رخ می دهد، سعی میکنم دیدگاه معقولی نسبت به آن موقعیت داشته باشم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

4. وقتهایی که غمگینم، احساس می کنم که بیشتر آدمها از من شادترند.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

5. سعی میکنم شکستهایم را به عنوان بخش طبیعی از انسان بودن ببینم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

6. وقتی روزهای خیلی سختی میگذرانم، مراقت و محبتی که نیاز دارم نسبت به خودم اعمال میکنم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

7. وقتی چیزی ناراحتم میکند، سعی میکنم کنترل احساساتم را از دست ندهم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

8. وقتی در چیزی که برایم مهم است شکست میخورم، بیشتر حس میکنم که در آن شکست تنها هستم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

9. وقتهایی که افسرده ام، روز هر چیزی که بد و خراب است زیاد متمرکز می شوم و زیاد درباره آن فکر میکنم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

10. وقتی یک جوری احساس بی عرضگی میکنم، به خودم می گویم این احساس مشترکی است که اغلب آدمها تجربه میکنند.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

11. عیبها و نقصهای خودم را محکوم و سرزنش میکنم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

12. نمیتوانم نسبت به آن بخشهایی از شخصیتم که آنها را دوست ندارم، صبور باشم و آنها را تحمل کنم.
تقریبا هرگزبه ندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتتقریبا همیشه

(ضروری)

You may also like...

Popular Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *